Pored vođenja knjiga, našim klijentima nudimo i
besplatno finansijsko i poresko-pravno savetovanje.


Pogledajte našu ponudu!
03
NOV
2017

Kako da proverite da li su nove zdravstvene kartice za vaše zaposlene automatski overene?

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je da je započeo sa implementacijom projekta automatske overe kartica zdravstvenog osiguranja – KZO (novih zdravstvenih knjižica). Za sada se automatska overa knjižica vrši za zaposlene radnike i članove njihovih porodica...
27
SEP
2017

Koje poreske obaveze nastaju prilikom angažovanja konsultanata iz inostranstva?

U našem poreskom sistemu, uobičajeno je da poreska obaveza nastaje prilikom generisanja prihoda. Iz tog razloga, većina privrednika se iznenadi na pomen plaćanja poreza prilikom isplate naknade za usluge koju im je pružilo neko strano lice ili firma. Ukoliko ste angažovali strano...
14
SEP
2017

Kako do nove kartice zdravstvenog osiguranja (zdravstvene knjižice) i kako je overiti?

Zamena (starih) zdravstvenih knjižica (novim) karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) uveliko je u toku. Ukoliko vaši zaposleni nisu obavili ovaj zadatak, on se može izvršiti na dva načina: odlaskom u filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje, ili elektronski, na portalu eUprave....
26
JAN
2017

Nedokumentovani troškovi i porez na dobit

Na kraju poslovne godine, privredna društva vrše obračun poreza na dobit u obrascu koji se naziva poreski bilans. U ovom obrascu, na finansijski rezultat koji je društvo ostvarilo tokom poslovne godine (dobitak ili gubitak iz bilansa uspeha) dodaju se svi iznosi troškova koji se...
30
DEC
2016

Nova cena rada od 01.01.2017. godine

Minimalna neto zarada po radnom času od 01. januara 2017. godine iznosi 130,00 dinara. Ovaj iznos primenjuje se na sve isplate koje će biti izvršene u novoj godini, bez obzira na period obračuna na koji se isplate odnose. Prema tome, poslodavci koji isplaćuju minimalnu zaradu...
26
DEC
2016

Članarina za Privrednu komoru Srbije u 2017. godini

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini. Ova Odluka objavljena je u Službenom glasniku RS br. 101/2016. U članu 3. Odluke navodi se da su članovi Komore svi privredni...
15
DEC
2016

Prijava preduzetnika koji prvi put predaju redovan finansijski izveštaj (vode dvojno knjigovodstvo)

Preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre koji su prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo, koji do sada nisu bili uključeni u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu, prijavu o vođenju poslovnih knjiga po...
07
NOV
2016

Redosled namirenja poreskog duga

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreskih obaveza, Poreska uprava vrši obračun kamate na dug, a ukoliko do izmirenja obaveza dođe pokretanjem prinudne naplate, nastaju i troškovi naplate poreza koje obveznik mora da izmiri. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administarciji je...
26
OCT
2016

Prevoz sa sopstvene potrebe iz ugla Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumeskom saobraćaju propisao jer obavezu posedovanja licence za javni prevoz tereta, dok je prevoz tereta za sopstvene potrebe oslobođen ove obaveze. Subjekti koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe pak imaju obavezu da se evidentiraju podnošenjem...
17
OCT
2016

Nove obaveze za prevoznike od 12.02.2017. godine

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju usvojen tokom 2015. godine stupa na snagu 12. februara 2017. godine. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe i to u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Javni...