Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak gradjana po osnovu dohotka ostvarenog u 2018 godini je 15. maj 2019. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2018 godini premašuje neoporezivi iznos od RSD 2.470.644 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u 2018 godini i neoporezivi iznos, a razliku čini iznos za oporezivanje. Dohodak za oporezivanje moze se dodatno umanjiti za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak.

Lični odbici utvrdjeni su u sledećim iznosima:

  • za poreskog obveznika: RSD 329.419
  • Za svakog izdražavanog člana porodice: RSD 123.532

Važno je i napomenuti da iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

U prilogu je i pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koji se primenjuju:

Opis Iznos oporezivog dohotka u RSD
Oporezivi dohodak

po stopi od 10%

 

do 4.941.288

Oporezivi dohodak

po stopi od 15%

 

od 4.941.289

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji predvidja da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak gradjana podnosi ili elektronskim ili u papirnom obliku.

Za podnošenje elektronske prijave neophodno je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za pristup portalu Poreske uprave E-porezi.

Poreska prijava u papirnoj formi podnosi se u filijali Poreske uprave sa sedištem na opštini na kojoj je registrovana adresa stanovanja.

Bez obzira na način podnošenja poreske prijave, Poreska uprava izdaje rešenje gradjanima

u papirnoj formi.

Zakon o poreskom postupku i administraciji dopušta produženje roka za podnošenje prijave uz ispunjenje sledećih uslova:

  • Pisani zahtev mora biti dostavljen Poreskoj upravi
  • Zahtev mora biti dostavljen pre isteka roka za podnošenje prijave
  • Razlozi za produženje roka moraju biti opravdani (bolest, odsustvo iz zemlje, nesrećni slučaj i sl.)

Ovaj zahtev za produženje roka dostavlja se filijali Poreske uprave u kojoj se podnosi poreska prijava.

O zahtevu za produženje roka za podnošenje prijave, resava Zaključkom poreska uprava u roku od 5 dana od dana prijema. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave može biti najduže produžen za šest meseci  od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.