Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
01
NOV
2018

KPO Obrazac

Posted By :
Comments : 0
   
Dalje
30
OCT
2018

IOS – Popis Imovine

Posted By :
Comments : 0
Bliži se vreme popisa,  a jedna od Obaveza Pravnih lica i Preduzetnika , prema članu 18.Zakona o računovodstvu ,  je da pre sastavljanja finansijskih izveštaja , usaglase medjusobna potraživanja i obaveze sa svojim dužnicima i poveriocima . U praksi se najcešće koristi IOS...
Dalje
29
OCT
2018

Obavezna dokumentacija u maloprodajnom objektu

Šta morate imati u maloprodajnom objektu Na ulazu u objekat mora se vidno istaći: –          pun ili skraćeni naziv, onako kako stoji u rešenju APR, skraćen naziv se može koristiti samo ako je i upisan kod APR, sa nazivom eventualne poslovne jedinice (kod privredni...
Dalje
29
OCT
2018

Prava i obaveze preduzetnika na povraćaj više plaćenog poreza nakon brisanja preduzetničke „radnje“

Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11, i 5/15..u daljem tekstu ZDP) ne poznaje pojam „radnje“ već preduzetnika definiše kao poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o...
Dalje
23
AUG
2018

Ukinuta obaveza poslodavaca da isplaćuju naknadu zarade porodiljama

Ukinuta obaveza poslodavca da isplaćuju naknadu zarade porodiljama 01.jula 2018 god. Usvojen je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl.glasnik RS”, br.113/2017 I 50/2018) koji je doneo izmene u načinu isplate naknade za vreme porodiljskog odustva I odsustva radi nege...
Dalje
22
AUG
2018

Menadžerski ugovori za rad direktora

Mišljenje Ministarstva u vezi sa plaćanjem poreza i doprinosa kada direktor ne ostvaruje naknadu za svoj rad Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje br. 011-00-1137/2018-04 dana 11.06.2018.godine i iznelo svoj stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak gradjana i...
Dalje
22
AUG
2018

Naknada za rad direktora u DOO

Naknada za rad Direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću Svako društvo s ograničenom odgovornošću mora imati barem jednog Zakonskog Zastupnika tj.direktora. Naknada za rad direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću uredjena je odredbama člana 393 Zakona o privrednim...
Dalje
22
AUG
2018

Brisanje preduzetničke radnje – prava i obaveze

NEKA PRAVA I OBAVEZE PREDUZETNIKA (FIZIČKIH LICA) NAKON PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI Obaveze i potraživanja prema trećim licima: Ako je u momentu brisanja „radnje“ iz registra postojala obaveza „radnje“ prema trećim licima, treća lica mogu naplatiti svoja potraživanja o...
Dalje
22
AUG
2018

Izvoz dobara i poresko oslobođenje

         Ostvarivanje poreskih oslobodjenja kod izvoza dobara Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom odbitka prethodnog poreza (koji je stupio na snagu 01.07.2018.) Propisan je poreski tretman u...
Dalje