Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
29
OCT
2018

Prava i obaveze preduzetnika na povraćaj više plaćenog poreza nakon brisanja preduzetničke „radnje“

Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11, i 5/15..u daljem tekstu ZDP) ne poznaje pojam „radnje“ već preduzetnika definiše kao poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o...
Dalje
23
AUG
2018

Ukinuta obaveza poslodavaca da isplaćuju naknadu zarade porodiljama

Ukinuta obaveza poslodavca da isplaćuju naknadu zarade porodiljama 01.jula 2018 god. Usvojen je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl.glasnik RS”, br.113/2017 I 50/2018) koji je doneo izmene u načinu isplate naknade za vreme porodiljskog odustva I odsustva radi nege...
Dalje
22
AUG
2018

Menadžerski ugovori za rad direktora

Mišljenje Ministarstva u vezi sa plaćanjem poreza i doprinosa kada direktor ne ostvaruje naknadu za svoj rad Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje br. 011-00-1137/2018-04 dana 11.06.2018.godine i iznelo svoj stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak gradjana i...
Dalje
22
AUG
2018

Naknada za rad direktora u DOO

Naknada za rad Direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću Svako društvo s ograničenom odgovornošću mora imati barem jednog Zakonskog Zastupnika tj.direktora. Naknada za rad direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću uredjena je odredbama člana 393 Zakona o privrednim...
Dalje
22
AUG
2018

Brisanje preduzetničke radnje – prava i obaveze

NEKA PRAVA I OBAVEZE PREDUZETNIKA (FIZIČKIH LICA) NAKON PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI Obaveze i potraživanja prema trećim licima: Ako je u momentu brisanja „radnje“ iz registra postojala obaveza „radnje“ prema trećim licima, treća lica mogu naplatiti svoja potraživanja o...
Dalje
22
AUG
2018

Izvoz dobara i poresko oslobođenje

         Ostvarivanje poreskih oslobodjenja kod izvoza dobara Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom odbitka prethodnog poreza (koji je stupio na snagu 01.07.2018.) Propisan je poreski tretman u...
Dalje
22
AUG
2018

Zabrana brisanja privrednog subjekta iz registra APR-a

Zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, kao i registraciju ostalih zakonom zabranjenih promena podataka u vreme preduzimanja radnji Poreske policije Uvodi se zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje...
Dalje
22
AUG
2018

Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorima

Uvedena je obaveza poreskog obveznika da prijavi podatak o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost. Dostava podataka se vrši iključivo elektronskim putem preko portala E-POREZI, popunjavanje...
Dalje
21
AUG
2018

Adresa za prijem elektronske pošte

Posted By :
Comments : 0
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine Jedna od izmena koju ste u obavezi da odradite za svoju firmu je sledeća: Registracija adrese za prijem...
Dalje